Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

O NAMA KONTAKT   | IZVEŠTAJI

 

   
spa dinara
salinen
raba

koni„DINARA“ Akcionarsko društvo u

Mešovitoj svojini za spoljnu i unutrašnju

Trgovinu i poslovno-tehničku saradnju

Beograd, Save Maškovića br. 3

 

Z A P I S N I K

 

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA „DINARA“, BEOGRAD, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3, ODRŽANE 13.07.2012. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJI NA I SPARTU UPRAVNE ZGRADE „DINARA“ A.D. U BEOGRADU, SAVE MAŠKOVIĆA BR.3.

 

Predsednik Skupštine Akcionarskog društva „DINARE“, Miloš Martinović, pozdravivši sve prisutne otvorio je Skupštinu za koju je utvrđen sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

a)      Otvaranje sednice Skupštine

b)      Izbor radnih tela

-          Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika

-          Komisija od tri člana za glasanje i utvrđivanje kvoruma

1.       Usvajanje izveštaja Predsednika odbora direktora

2.       Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora

3.       Izbor revizora za 2012

 

Nakon što je Skupština otvorena pristupilo se izboru radnih tela. Na predlog presedavajućeg, Skupština je bez diskusije donela sledeću

Odluku br. 3/2012

Da se za zapisničara i dva overivača izaberu:

1.       Bratislav Stojanov, zapisničar

2.       Živojin Simonović, overivač zapisnika

3.       Đorđe Risteski, overivač zapisnika


Predsednik Skupštine i svi prisutni akcionari DINARE jednoglasno su doneli:

Odluku br. 4/2012

Da se komisija za glasanje i utvrđivanje kvoruma izaberu tri člana i to:

1.       Duško Bektašević

2.       Jovan Tica

3.       Mitar Vasić

 

Komisija je prebrojala glasove prisutnih akcionara i konstatovala da je prisutno ukupno 110.853 glasova i zaključila da Skupština ima potreban kvorum za donošenje Odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Na osnovu ovog izveštaja Skupština je donela sledeću

Odluku br. 4a/2012

Da Skupština ima kvorum za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

I  TAČKA

Predsednik odbora direktora, Branislav Antonijević,  usmeno je podneo izveštaj o uspešnosti Preduzeća u 2011. godini, i da se Odbor direktora u prih šest meseci 2012. godine sastajao dva puta i doneo odluke o usklađivanju sa Zakonom.

II TAČKA 

Nakon razmatranja i diskusije o finansijskom izveštaju ovlašćenog revizora za 2011. Godinu, Akcionari su jednoglasno usvojili  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011.

III TAČKA 

Akcionari su usvojili  predlog Predsednika odbora direktora, Branislava Antonijevića, da se za 2012. Godinu angažuje revizorska kuća „I REVIZIJA“ iz Beograda.

 

Drugih diskusija nije bilo i Skupština je završena.

 
Z A P I S N IČA R                                                  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Bratislav Stojanov                                                             Miloš Martinović

 

 

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1.       Živojin Simonović

2.       Đorđe Risteski